ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Датум: 29. Novembar 2020 13:37 Категорија: Новости из школе

      Наставницима наше школе током наставе на даљину стављају се на располагање сви школски ресурси (кабинети, канцеларије, рачунари, лаптопови и друга наставна средства).
     Настава у првом циклусу основне школе и даље ће се остваривати кроз непосредни образовно-васпитни рад, по основном моделу.
     Образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење одабране платформе Microsoft Teams и путем Јавног медијског сервиса Србије.
     Настава на даљину реализоваће се наставком реализације Посебног програма основног образовања и васпитања према постојећем важећем распореду часова и сатници одржавања часова које задржавамо.
     Евиденција образовно васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације и канал комуникације). Наставник евидентира ученике који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.
     Завод за унапређивање образовања и васпитања обезбедио је менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а који функционише преко онлајн тикет система на адреси: https://www.portal.edu.rs/podrska/.

     У току наставе на даљину наставници ће вршити континуирано праћење и оцењивање ученика (формативно и сумативно) користећи савремене информационо – комуникационе технологије. Нарочито ће се водити рачуна о оптерећености ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност програмских садржаја и захтева према ученицима, поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова. Наставници ће пратити и вредновати развој, напредовање и ангажовање ученика таком наставе на даљину, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. Код свих метода оцењивања инсистрираће се на битним садржајима који су кључни за остваривање исхода за дати предмет. Наставник ће бити аутономан у планирању оцењивања и одлучиваће о томе да ли се писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину. При извођењу закључне оцене (која ће бити јавна и образложена) за прво полугодиште узимају се у обзир све оцене у овом полугодишту. Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да одговарају у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. Из оправданих разлога ученик може бити и неоцењен.
     Ревидиран распоред писмених задатака и писаних провера дужих од 15 минута биће истакнут на огласној табли школе, као и на сајту школе и званичној фејсбук страници школе до 1. 12. 2020. године.