ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

Позив за јавну набавку-преузимање


НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација


НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара - дрво за огрев.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавкеЈАВНА НАБАВКА - 
УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4/2019, дел.број одлуке 679 од 23.10. 2019.год. и Решења o образовању комисије, дел.бр.решења 680 од 23.10.2019. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга - извођење екскурзије.

Документацију можете преузети на следећем линку.ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 39. став 1. и члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 33 од 18.1.2019. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци - услуга превоза.

Документацију можете преузети на следећем линку.
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.157 од 12.04.2018. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци  - Јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке
НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 57 од 20.02.2018. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара - дрво за огрев.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке
ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 39. став 1. и члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 777 од 11.12.2017. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци - услуга превоза.

Документацију можете преузети на следећем линку.
НАБАВКА РАДОВА - ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 244 од 16.05.2017. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова - препокривање крова.

Документацију можете преузети на следећем линку
НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 68/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 111 од 03.03.2017. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара - дрво за огрев.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОДИНИ
 
            На основу члана 39. став 1. и члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2 од 05.01.2017. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга превоза.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке:
 link
НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА
 
На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 229 од 05.05.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара - дрво за огрев.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=712296&idp=712281УСЛУГА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА У 2015. ГОДИНИ

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 653 од 16.12. 2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга - превоз запослених и ученика у 2015. години.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=561809УГРАДЊА ПРОЗОРА И ВРАТА ОД ПВЦ МАТЕРИЈАЛА

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 240 од 04.06. 2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова - уградња ПВЦ столарије.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=389146&idp=389127

 


НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

 
На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 181 од 06.05. 2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара - дрво за огрев.

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=359462

УГРАДЊА ПРОЗОРА
 
            На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 123 од 18.03. 2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова - Уградња прозора од ПВЦ материјала

Документацију можете преузети на сајту Управе за јавне набавке:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=307226